2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw

2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.08.2017 do 22.09.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza dwuetapowy konkurs zamknię..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.08.2017 do 22.09.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:

ogłasza dwuetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 21.08.2017r. (od godziny 7.30) do dnia 22.09.2017r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 22.09.2017r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 są:

– Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego;

– Instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego;

– NGO (organizacje pozarządowe);

– wojewódzkie samorządowe osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka Działania 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw.

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się projekty zakładające wsparcie na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli biznesowych (za wyjątkiem internacjonalizacji) dla firm z sektora MŚP głównie w oparciu o wdrożenie TIK oraz pomoc w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających potrzebom MŚP. Warunkiem koniecznych jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie co najmniej 50% wydatków kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem danego modelu biznesowego dla firm z sektora MŚP.

Wsparciem objęte zostaną wyspecjalizowane podmioty promujące i wspierające m.in.:

  • współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych, co ma na celu wzmocnienie więzi pomiędzy przedsiębiorstwami współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy.
  • relację przedsiębiorca – odbiorca produktów/usług oparte o TIK. Model ten zakłada świadczenia e-usług, sprzedaż on-line produktów/usług. Wspierane procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych, wspomagać będą bieżącą działalność firm.

W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów związanych m.in. z badaniem rynku, dostosowaniem strategii produktu lub usługi do danego rynku, demonstrowaniem technologii. Dodatkowo, możliwe jest wsparcie, na przedsięwzięcia z zakresu metod i narzędzi służących pozyskaniu niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia przez MŚP produktów lub usług na docelowy rynek (w tym m.in certyfikaty, pozwolenia).

Pozostałe preferencje i kryteria znajdują się w karcie oceny merytorycznej oraz w kryteriach wyboru projektów, stanowiących załączniki do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów

Preferencje i kryteria znajdują się w karcie oceny merytorycznej oraz w kryteriach wyboru projektów, stanowiących załączniki do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wsparcie udzielane będzie na podstawie w ramach pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimisw ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200.000,00 euro dla jednego przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 46 553 265,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 933 KB)

Uchwała nr 2815/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 (PDF 359 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełniania wniosków EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Pozostałe dokumenty (RAR 7 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza zamieszczona w Regulaminie (PDF 933 KB) konkursu

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.03.00-IZ.00-26-150/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają pracownicy Oddziału Wdrażania Projektów II w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.

Pytania w sprawach dotyczących niniejszego konkursu można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: katarzyna.pomiankowska@sejmik.kielce.pl (w tytule wiadomości należy wpisać numer naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają również pracownicy Punktów Informacyjnych:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku – Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020