2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (1)

2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.11.2016 do 16.12.2016 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.11.2016 do 16.12.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

Numer naboru: RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to lipiec 2017. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:
– poniedziałek: od 8:00 do 16:00
– wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.2, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 28.11.2016 r. (godz. 8:00) do 16.12.2016 r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 1 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

 • indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć działalność gospodarczą;
 • grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • dotacje inwestycyjne;
 • wsparcie pomostowe:
  • finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych),
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych);- forum wymiany doświadczeń.

Kryteria wyboru projektów

Systematyka kryteriów wyboru projektów (DOC 748 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania ogółem na poziomie projektu będzie uzależniony od kwoty wniesionego wkładu własnego i będzie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 20 000 000 PLN. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość środków przeznaczonych w budżecie projektu na dotacje inwestycyjne. IZ RPOWP2014-2020 nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez uczestników projektu. Schemat wyliczenia prawidłowej wartości wkładu własnego: Wkład własny = 5% x (wydatki kwalifikowane ogółem – środki przeznaczone na dotacje inwestycyjne). W związku z powyższym z wkładu własnego nie mogą być finansowane dotacje inwestycyjne.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1000 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 392 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy ze środków EFS_(kwoty_ryczałtowe) (DOCX 104 KB)

Wzór_minimalnego_zakresu_umowy_ze_środków_EFS_(umowy_inne_niż_rozliczane_ryczałtem) (DOCX 108 KB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb (kwoty ryczałtowe) (DOCX 198 KB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb rozliczanie inne niż ryczałtem (DOCX 196 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • e-mail: marta.klepacka@wrotapodlasia.pl, pawel.hryniewicki@wrotapodlasia.pl, barbara.dabrowska@wrotapodlasia.pl, anna.paszkiewicz@wrotapodlasia.pl,
  (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 209, – 246, – 235, -261, -275, -285. w godz. od 9.00 do 13.00

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:

 • e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl – zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 211, -219

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 • w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
 • w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
 • w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie