2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (2)

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2017 do 07.08.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka nabór wniosków o dofinansowan..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.07.2017 do 07.08.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej II

Konkurencyjna gospodarka

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

STYCZEŃ 2018

Miejsce składania wniosków

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https:/pw.opolskie.pl
  • papierowej (w jednym egzemplarzu)

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) (PDF 1 MB)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

– instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;

mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020, tj.: Zaawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Kryteria wyboru projektów

Projekty złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora, które stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

– Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%

– Projekty objęte pomocą publiczną (pomoc na usługi doradcze) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.poz. 1417);

– Projekty objęte pomocą de minimis – 70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020 pochodzą ze środków EFRR wynosi 18 600 000,00 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. W związku z wyborem jednego beneficjenta, maksymalne dofinansowanie projektu jest równe powyższej kwocie.

Potencjalny wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku na całkowitą wartość alokacji.

Beneficjent zobowiązany jest do proporcjonalnego podziału dostępnej alokacji na poszczególne lata realizacji projektu tj.:

1 rok realizacji projektu – 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN 2 rok realizacji projektu – 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN 3 rok realizacji projektu – 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN 4 rok realizacji projektu – 25% wartości alokacji tj. 4 650 000,00 PLN

Za zgodą IZ, w szczególnie uzasadnionej sytuacji dopuszcza się przesunięcie środków między poszczególnymi latami w trakcie realizacji projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 2.3 (PDF 707 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 6 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Linki

www.rpo.opolskie.pl

https:/pw.opolskie.pl