2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP (6)

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2020 do 07.08.2020 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyj..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2020 do 07.08.2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2020

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie. Formularz wniosku należy złożyć wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków w systemie informatycznym IP w ramach naboru nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-071/20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie została udostępniona na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy Beneficjentów:

  • Mikro, małe przedsiębiorstwa

W ramach naboru nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z oceny formalno-merytorycznej.Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalno-merytoryczne.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.W sytuacji, gdy alokacja przyznana na nabór nie zostanie wyczerpana, wsparcie udzielone zostanie wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria wyboru oceny formalno-merytorycznej. W przypadku przekroczenia alokacji ocenie podlegać będą projekty złożone – zgodnie z kolejnością złożenia – do równowartości 130% alokacji naboru (z zastrzeżeniem, że w trakcie trwania naboru Instytucja Pośrednicząca może zwiększyć ten limit). Kolejność złożenia wniosków będzie kryterium rozstrzygającym w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wartość alokacji przewidzianej na nabór

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.

2. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

57 304 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Brak możliwości wniesienia odwołania wynika z ogłoszenia naboru w trybie nadzwyczajnym.(link do Regulaminu)

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących naboru udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi