2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (10)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (10)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.02.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17 na wypracowanie 2 modelowych procedur dotyczących działań IRP w za..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.02.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17 na wypracowanie 2 modelowych procedur dotyczących działań IRP w zakresie realizacji zadań związanych ze współpracą z pracodawcami i przedsiębiorcami.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

osobiście/pocztą kurierską w siedzibie IP:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
lubpocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
(informacja dla kurierów: korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz w 2 egzemplarzach w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku:
osobiście bądź pocztą kurierską w siedzibie IP:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
pocztą – listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • instytucje szkoleniowe,
  • uczelnie wyższe,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • agencje zatrudnienia,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z założeniami konkursu, w ramach projektu przygotowane zostaną 2 modelowe procedury:

  • Procedura nr 1 – modelowa procedura współpracy PSZ, OHP i AZ z pracodawcami i przedsiębiorcami nie będącymi pracodawcami, ale mogącymi korzystać z pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanymi dalej „pracodawcami” i wzajemnej wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia potrzeb pracodawcy. Procedura koncentrować się będzie głównie na usłudze pośrednictwa pracy. Procedura będzie uwzględniać: specyfikę działania każdej z ww. grup IRP, zróżnicowanie pracodawców pod względem wielkości zatrudnienia oraz doświadczenie IRP we współpracy z pracodawcą (pracodawcy, z którymi istniała współpraca v. pracodawcy, z którymi wcześniej nie było współpracy).
  • Procedura nr 2 – modelowa procedura współpracy instytucji szkoleniowych z pracodawcami w obszarze finansowanych ze środków Funduszu Pracy trójstronnych umów szkoleniowych (TUS) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi. Procedura obejmować będzie różne fazy współpracy: diagnozę potrzeb szkoleniowych i projektowanie programu kształcenia /szkolenia, jego realizację i ocenę efektów uczenia się.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 6.2 i 6.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 7 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z rozdziałem 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/17

Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Płoszaj-Mazurek, tel. 22 461 63 97, adres e-mail: katarzyna.ploszaj-mazurek@mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl