2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (11)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (11)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.07.2017 do 31.07.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.07.2017 do 31.07.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do potrzeb rynku pracy PO WER.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.07.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.07.2017 r. (do godz. 23.59).
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • uczelnie wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z założeniami konkursu, celem projektu będzie dokonanie oceny ex-post trafności narzędzia prognostycznego za lata 2015-2016, weryfikacja założeń i metod prognostycznych wykorzystanych w narzędziu, aktualizacja danych stanowiących podstawę działania narzędzia oraz rozbudowa jego funkcjonalności. Narzędzie będzie ponadto rozbudowane m.in. o szacunki w przekroju sekcji PKD, dopuszczona zostanie również możliwość zindywidualizowania założeń wykorzystywanych w prognozach przez użytkowników. Narzędzie zostanie też zintegrowane z innymi funkcjonującymi już narzędziami prognostycznymi i bazami danych. W konsekwencji narzędzie pozwoli na dostarczenie instytucjom rynku pracy zasobów informacyjnych, które umożliwią podejmowanie bardziej skutecznych przedsięwzięć na lokalnych rynkach pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne zgodne z punktem 7.2 Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 7 655 775,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17 z dn. 23.05.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8a i Załącznik nr 8b do Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 8 Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17.

Pytania i odpowiedzi

Krzysztof Danilewicz, tel.: 22 461 63 29, e-mail: krzysztof.danilewicz@mrpips.gov.pl

Linki

Strona Instytucji Ogłaszającej Konkurs (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – EFS.mrpips.gov.pl