2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (16)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (16)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.01.2018 do 31.01.2018 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.01.2018 do 31.01.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 15.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.01.2018 r. (do godz. 23.59).

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeszkolenie kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy w zakresie wyłącznie: świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy zasad funkcjonowania sieci EURES.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne zgodne z punktem 7.2 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00 %.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 155 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 z dn. 15.12.2017 r. (PDF, 548.42 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VIII regulamin konkursu

Pytania i odpowiedzi

Paulina Pólkowska, tel.: 22 461 63 34, e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl