2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (5)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.10.2016 do 12.10.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/16 na realizację projektów dotyczących zwiększenia zakr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.10.2016 do 12.10.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/16 na realizację projektów dotyczących zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowane rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.
W ramach konkursu uzupełniającego zakłada się, iż dofinansowana zostanie działalność jednego partnerstwa z województwa zachodniopomorskiego, a partnerstwo wypracuje co najmniej jeden zestaw rekomendacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, merytoryczne zgodne z punktami 15 i 16 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

434 360 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/16 z dnia 2.09.2016 r.

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe

Załącznik 10 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 12 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 13 – Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik 15 – Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków

Załącznik 16 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 17 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-008/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: parnterstwa@efs.mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl