2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (7)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 29.11.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-010/16 dot. opracowania i wdrożenia narzędzi służących ocenie jakości usł..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 29.11.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-010/16 dot. opracowania i wdrożenia narzędzi służących ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia, które umożliwią zbadanie poziomu satysfakcji klienta urzędu pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl. oraz
 2. w formie papierowej (w 2 egz.) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • ogólnopolskie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 5 Utworzenie systemu monitorowania efektywności instytucji rynku pracy.
Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie narzędzi służących ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia, które umożliwią zbadanie poziomu satysfakcji klienta urzędu pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalno-merytoryczne zgodnie z rozdziałem 6.2 Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-010/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 3 000 000 PLN. W konkursie do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-010/16 z dnia 18.10.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9a i Załącznik nr 9b do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: satysfakcja@efs.mrpips.gov.pl