2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (8)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 20.02.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/17 na realizację szkoleń kluczowych i merytorycznych pr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 20.02.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/17 na realizację szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

 1. W formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl. oraz
 2. w formie papierowej (w 2 egz.) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • instytucje szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 2 Osi II Profesjonalizacja kadr Instytucji Rynku Pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników.
Celem konkursu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników IRP mających bezpośredni kontakt z klientem. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. wprowadziła nowe rozwiązania służące wsparciu osób bezrobotnych/poszukujących pracy oraz pracodawców. W związku z powyższym konieczne jest przeszkolenie pracowników IRP, którym powierzono funkcję doradcy klienta. Szkolenia będą miały na celu przekazanie nowych treści oraz wyposażenie uczestników szkoleń w umiejętności prowadzące do jak najbardziej efektywnej pracy z klientami urzędu pracy.
W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie 1 projektu w makroregionie II:

 • makroregion II – obejmujący województwa: lubuskie, dolnośląskie, łódzkie i opolskie – dla co najmniej 600 pracowników IRP.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 6.2 i 6.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. W konkursie wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, co najmniej na poziomie 3% całkowitej wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 276 250 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/17

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 8 do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9a do regulaminu konkursu

Załącznik nr 9b do regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z rozdziałem 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/17.

Pytania i odpowiedzi

Małgorzata Paszkowska, tel. 22 461 63 58, adres e-mail: malgorzata.paszkowska@mrpips.gov.pl