2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (9)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (9)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.02.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/17 na opracowanie modelowej procedury działań IRP w zakresie zlecania..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.02.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/17 na opracowanie modelowej procedury działań IRP w zakresie zlecania zadań przez PSZ innym podmiotom

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

osobiście/pocztą kurierską w siedzibie IP:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
lubpocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
(informacja dla kurierów: korespondencja przyjmowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r.
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz w 2 egzemplarzach w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku:
osobiście bądź pocztą kurierską w siedzibie IP:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
pocztą – listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją PO WER,
  • agencje zatrudnienia,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje szkoleniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z założeniami konkursu, w ramach projektu przewiduje się wypracowanie modelowej procedury dotyczącej działań PUP w zakresie zlecania Agencjom Zatrudnienia realizacji instrumentu określonego w art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – istotą tego instrumentu jest możliwość zawarcia przez Starostę z agencją zatrudnienia umowy na doprowadzenie, skierowanego przez urząd pracy, bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 6.2 i 6.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/17

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-002/17

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu
Załącznik 9b – Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z rozdziałem 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/17

Pytania i odpowiedzi

Paulina Pólkowska, tel. 22 461 63 34, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Linki

www.efs.mrpips.gov.pl