2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (5)

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 15.05.2017 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego In..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 15.05.2017

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury

podtyp projektu 2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

KONKURS NR 2.4.2/1/2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

– złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

– dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

– dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

– dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

– Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

– Parki narodowe,

– jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki badawczo-naukowe,

– uczelnie,- pozarządowe organizacje ekologiczne,

– jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, z wyłączeniem DGLP,

– urzędy morskie;

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 26 stycznia 2017 r. (http://www.pois.gov.pl/media/32540/SzOOP_POIS_1_1.pdf)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 541 KB)

Załączniki do regulaminu:

Harmonogram Konkursu

%MCEPASTEBIN%

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 508 KB)

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt (PDF 78 KB)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu. (PDF 488 KB)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu. (PDF 117 KB)

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy) (PDF 52 KB)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (PDF 54 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 244 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 293 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

tel.: (22) 318 70 82

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych