2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (6)

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 26.06.2017 Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego In..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 26.06.2017

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach

działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

KONKURS NR 2.4.1/1/2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

– złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

– dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

– dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

– dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– parki narodowe,

– pozarządowe organizacje ekologiczne,

– jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

– jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),

– jednostki badawczo-naukowe,

– uczelnie,

– urzędy morskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020” zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 – wersja obowiązująca od 27 grudnia 2016 r

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 788 KB)

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (PDF 508 KB)

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia (PDF 104 KB)

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (PDF 1 MB)

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów (PDF 453 KB)

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej (PDF 886 KB)

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia (PDF 227 KB)

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 187 KB)

Załącznik 7a uzupełnienie do listy sprawdzającej oceny merytorycznej II stopnia – pomoc publiczna (PDF 90 KB)

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów (PDF 635 KB)

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 293 KB)

Załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 244 KB)

Załącznik nr 10 Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (PDF 78 KB)

Harmonogram Konkursu (PDF 383 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 508 KB)

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt (PDF 437 KB)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu. (PDF 488 KB)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu. (PDF 117 KB)

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy) (PDF 52 KB)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (PDF 54 KB)

Załącznik nr 11: Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIIŚ a RPO (PDF 61 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 244 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 293 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

tel.: (22) 318 70 82

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych