2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.1 Specjalistyczne usługi doradcze

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.02.2017 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.01-IZ.00-22-001/17)...

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.02.2017 do 28.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.01-IZ.00-22-001/17). Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formule projektu grantowego projektowi wpisującemu się w cele szczegółowe Poddziałania 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa RPO WP. Mając na względzie uwarunkowania realizacji Poddziałania 2.4.1. określone w SzOOP zakłada się wybór jednego beneficjenta projektu grantowego, który otrzyma dofinansowanie w wysokości maksymalnie całej dostępnej alokacji. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w czerwcu 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.
Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

– dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub
– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP
lub
/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: przedsiębiorców,IOB,jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5 opisu Poddziałania 2.4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.
Wybrany operator dystrybuować będzie środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria formalne:

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

Kryteria wykonalności:
Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Sposób realizacji projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Koszty i budżet projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu

Kryteria strategiczne I stopnia:
Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu
Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje
C.2. Podejście strategiczne
C.3. Ukierunkowanie terytorialne

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie projektu grantowego wynosi 85%. Wsparcie projektu na poziomie beneficjenta grantowego nie podlega zasadom udzielania pomocy publicznej. Kwota wsparcia udzielonego projektowi nie może przekroczyć maksymalnej wysokości alokacji ustalonej zgodnie z pkt 3 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 60 356 472 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
Załączniki do regulaminu
Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru w ramach Poddziałania 2.4.1. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– Piotr Bejrowski, tel. (58) 326 81 22, e-mail p.bejrowski@pomorskie.eu,

– Stanisław Leszczyński, tel. (58) 326 81 42, e-mail s.leszczynski@pomorskie.eu.

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

– Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

– Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

Linki

www.rpo.pomorskie.eu