2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1)

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.10.2016 do 04.11.2016 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konk..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.10.2016 do 04.11.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ)

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1

10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg, m.in.:

  • organy prowadzące szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt
  • inne podmioty

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprze zrealizację Modelu III.

Model zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym:

  • wprowadzeniu nowego zawodu/nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub
  • zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy.

Przedmiotowy model zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, (np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym obligatoryjnie staże lub praktyki w przedsiębiorstwach.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich.

Szczegółowa charakterystyka wsparcia w ramach Modelu III znajduje się w Regulaminie konkursu. (PDF 597 KB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 003 395,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 597 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 279 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 517 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 400 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (PDF 597 KB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Linki

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową