2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (2)

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 30.01.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konku..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 30.01.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (3 typ)

Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu (DOCX 237 KB), z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie i realizację wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe poprzez jednoczesną realizację poniższych działań:

  1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach;
  2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
  3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WWM 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu (DOCX 237 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 458 692,40 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 237 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 742 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 961 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (DOCX 237 KB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji ogłaszającej konkurs

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020