2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg (1)

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 30.12.2016 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT b..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 30.12.2016

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg.

Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg

Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. E. Plater 1,

10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 wraz z wgranym plikiem PDF tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) funkcji "Wyślij wniosek”. Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu (DOCX 348 KB):

  • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez min.:

  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
  • tworzenie klas patronackich w szkołach,
  • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
  • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
  • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
  • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 460 717,30 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 348 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 280 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 760 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (DOCX 348 KB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Związek ZIT/Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miejski w Elblągu:

zit.elblag@umelblag.pl

tel. 55 239-33-26

fax. 55 239-32-74

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze zamieszczonego na stronie instytucji ogłaszającej konkurs

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020