2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (2)

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.05.2017 do 21.06.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.05.2017 do 21.06.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena wniosków o powierzenie grantu dokonywana jest na bieżąco w miarę ich wpływu do Agencji, natomiast lista wnioskodawców rekomendowanych do uzyskania grantu jest ogłaszana po zakończeniu oceny wszystkich wniosków w terminie około 30 dni od dnia zamknięcia naboru.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Wnioski należy składać do 21 czerwca 2017 r.( do godziny 16:00:00).

Sposób składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP. Wniosek o powierzenie grantu należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o powierzenie grantu stanowiącą załącznik do Regulaminu naboru. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Warunkiem uznania, że wniosek o powierzenie grantu został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie do PARP oświadczenia zgodnie z Regulaminem naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający certyfikat Seal of Excellence w SMEI F1 H2020, pod warunkiem, że nie otrzymali ze środków publicznych dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat ani nie składali na ten projekt wniosku do SMEI F2 H2020 (Fazy 2. Instrumentu MSP w ramach programu Horyzont 2020).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach pilotażu dofinansowanie może być przyznane na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach SMEI F1 H2020 uzyskały Seal of excellence.C

Kryteria wyboru projektów

Wnioskodawca oraz projekt muszą spełnić kryteria wyboru projektu w ramach pilotażu, które są zawarte w załączniku nr 3 do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota grantu przyznawana przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności wynosi: – 210 000,00 zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis lub pomocy publicznej) oraz dla średnich przedsiębiorców (w przypadku pomocy de minimis), – 180 000,00 zł dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej). W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 700 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru przewiduje się środek odwoławczy w postaci złożenia przez wnioskodawcę wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu § 10.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa