2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (6)

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2018 do 29.03.2018 Pilotaż Poland Prize jest programem realizowanym w ramach projektu inno_LAB i jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Inform..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2018 do 29.03.2018

Pilotaż Poland Prize jest programem realizowanym w ramach projektu inno_LAB i jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się podmioty, posiadające doświadczenie w realizacji programów wspierających rozwój startupów, prowadzący działalność na terytorium RP, które dysponują zespołem posiadającym doświadczenie we współpracy ze startupami zagranicznymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grant może być przeznaczony na pokrycie 100% kosztów: usług doradczych, zatrudnienia ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programu akceleracyjnego, pomocy w formie pieniężnej przyznawanej odbiorcom ostatecznym.Grant można przeznaczyć także na pokrycie 80% kosztów operacyjnych, czyli: organizację scoutingu i soft-landingu (w tym organizacja scoutingu na rynkach zagranicznych) organizację naboru i ocenę uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy; działania informacyjno-promocyjne projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

5 mln PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na granty w ramach pilotażu: 15 mln PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie oraz pełna dokumentacja

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie oraz pełna dokumentacja

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień dotyczących naboru udziela również Informatorium PARP odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202.

Linki

www.parp.gov.pl

www.poir.parp.gov.pl