2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.07.2016 do 15.09.2016 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na finansowanie projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Pilotaż ScaleUp Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Rozstrzyg..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.07.2016 do 15.09.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na finansowanie projektów grantowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Pilotaż ScaleUp

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie listy projektów ocenionych w ramach konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi do 60 dni od dnia zakończenia naboru aplikacji o finansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Aplikację przygotowaną w języku polskim wraz ze streszczeniem w języku angielskim należy dostarczyć do Agencji w formie elektronicznej na adres e-mail: ScaleUp@parp.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które wykażą spełnienie kryteriów wyboru projektów

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie przeznaczone jest na:
1. organizację naboru i oceny uczestników programów akceleracyjnych oraz rozliczanie i monitorowanie projektu, w tym także wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podróże służbowe osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Grantobiorcy, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt 2;
2. usługi doradcze, zatrudnienie ekspertów i mentorów na rzecz uczestników programów akceleracyjnych;
3. pomoc w formie pieniężnej przyznawana odbiorcom ostatecznym;
4. działania informacyjno-promocyjne projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR, dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % finansowania wynosi: 1. do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy w formie pieniężnej przyznawanej beneficjentom końcowym, 2. do 90% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Nie określono wzoru aplikacji o finansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o finansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Aplikującemu Grantobiorcy nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

www.poir.parp.gov.pl

Ogłoszenie o naborze

Dokumentacja konkursowa