2.5 Inwestorzy zewnętrzni (3)

2.5 Inwestorzy zewnętrzni (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.12.2020 do 15.01.2021 Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.05.00-IZ.00-22-005/20).Przedmiotem k..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.12.2020 do 15.01.2021

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.05.00-IZ.00-22-005/20).Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne pn. Invest in Pomerania wymienione w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności przyjętego Uchwałą nr 466/327/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 maja 2018 r. (w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie) oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni OP 2 Przedsiębiorstwa RPO WP. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2021 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 180-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

– w wersji papierowej przesłać listownie na adres urzędu wskazany powyżej lub

– w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP

lub

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),

2) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

3) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

4) przedsiębiorców

będących właścicielami/dysponentami terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym pod adresem: https://www.arp.gda.pl/1360,ranking-terenow-inwestycyjnych.html.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 2 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. uzbrojenie terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), w tym tworzenie stref przemysłowych, w ramach których dopuszcza się m.in. budowę hal produkcyjnych/magazynowych lub placów magazynowych. Wsparcie w ramach niniejszego naboru dotyczy wyłącznie terenów inwestycyjnych wskazanych w Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim, który powstał w wyniku wykonania Analizy lokalizacyjnej w ramach projektu pn. „Invest in Pomerania 2020" realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w brzmieniu obowiązującym w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego zakresem pojedynczego projektu musi wynosić co najmniej 5 hektarów.

Lista terenów inwestycyjnych uprawnionych do wsparcia w ramach konkursu (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru) stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ.

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Nakłady na realizację projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Miejsca pracy

C.2. Ład przestrzenny

C.3. Tereny zdegradowane

C.4. SUERMB

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Projekty składane w niniejszym konkursie muszą zostać objęte pomocą publiczną, a poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 2.5. w SzOOP RPO WP oraz w pkt 6.3. Regulaminu konkursu.

Wsparcie udzielone w ramach naboru stanowi pomoc zwrotną w rozumieniu rozporządzenia ogólnego. Powyższe oznacza, iż w przypadku ostatecznego niezagospodarowania terenów przez inwestorów z sektora MŚP lub zagospodarowania przez inwestorów z sektora dużych przedsiębiorstw kwota dofinansowania zostanie proporcjonalnie pomniejszona i będzie podlegać częściowemu zwrotowi.

Zasady i warunki zwrotu zostały opisane we Wzorze umowy o dofinansowanie stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 25 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna) (ZIP 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu.

Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy: etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP, etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru dla Działania 2.5. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Michał Beyer, tel. (58) 32 68 142, e-mail: m.beyer@pomorskie.eu

Stanisław Leszczyński, tel. (58) 32 68 142, e-mail: s.leszczynski@pomorskie.eu

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 32 68 243, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu

Andrzej Wrona, tel. (58) 32 68 113, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu