2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (2)

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.10.2016 do 30.12.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Opera..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.10.2016 do 30.12.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,

ogłasza konkurs projektów w ramach działania

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Typ projektów:

1) Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów;

2) Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych;

3) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

KONKURS NR POIS.2.5/3/2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w pkt. 12 Regulaminu konkursu tj:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska (typ projektu I i III)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez rekultywację i remediację terenów zdegradowanych, rozwój terenów zielonych oraz opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

104,2 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (1. typ projektu, 2.typ projektu i 3.typ projektu).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie