2.5 Skuteczna pomoc społeczna (8)

2.5 Skuteczna pomoc społeczna (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.06.2017 do 26.06.2017 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-011/17 pt. „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II sto..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.06.2017 do 26.06.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-011/17 pt. „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego” w ramach Działania 2.5 PO WER

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Strona internetowa https://www.sowa.efs.gov.pl za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być instytucja, która uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu I i/lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wnioskodawca powinien być ujęty w wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie działań edukacyjnych – szkoleń na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu (pkt 6.2) podlegające ocenie formalnej oraz kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne podlegające ocenie merytorycznej (pkt 6.3).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 500 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-011/17 z dn. 12.05.2017

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-00-IP.03-00-011/17

Pytania i odpowiedzi

Nr tel. 22 461 63 96, adres e-mail: specjalizacje@efs.mrpips.gov.pl

Linki

Strona konkursu w serwisie Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS – EFS.mrpips.gov.pl