2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (1)

2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 05.12.2016 Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16 ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.7 Z..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.11.2016 do 05.12.2016

Konkurs nr POWR.02.07.00-IP.03-00-002/16 ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
lub
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
  lub
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt 15 i 16 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-002/16.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 506 795,38 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-002/16 z dnia 19.10.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 17 regulaminu konkursu nr POWR.02.07.00-00-IP.03-00-002/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: romowie@efs.mrpips.gov.pl

Linki

https://efs.mrpips.gov.pl