2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (1)

2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.05.2017 do 08.06.2017 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełniącym rolę Instyt..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.05.2017 do 08.06.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Instytucji Organizującej Konkurs
ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Numer naboru: RPZP.02.08.00-IP.01-32-K02/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie,
ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów (do godziny 15.00) oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 11 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 19.06.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 11 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 19.06.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. jednostki organizacyjne jst,
3. towarzystwa budownictwa społecznego,
3. wspólnoty mieszkaniowe,
5. spółdzielnie mieszkaniowe,
6. organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 608 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 24.04.2017 r.)
Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 24.04.2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl.
W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail: zit@som.szczecin.pl.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Serwis internetowy Instytucji Pośredniczącej – WGOŚiGW w Szczecinie

Serwis internetowy Instytucji Pośredniczącej – SSOM