2.9 Rozwój ekonomii społecznej (2)

2.9 Rozwój ekonomii społecznej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 14.10.2016 Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v W..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 14.10.2016

Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • organizacje pozarządowe,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest utworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspieranej np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w ramach sieci OWES, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej (np. Krajowym Systemem Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.).
Sieć OWES służyć będzie m.in. integracji sektora instytucji wpierających ekonomię społeczną, reprezentowaniu wspólnych interesów, a także zachęcaniu nieakredytowanych OWES do współpracy i rozwoju, wymiany informacji oraz włączania się w system zapewniania wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. Sieć będzie też pełnić funkcję edukacyjną i popularyzującą dobre praktyki w świadczeniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej – m. in. poprzez swoje otwarcie na instytucje wpierające ekonomię społeczną poza systemem akredytacji.
Celem równoległym projektu jest także podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowanie konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-009/16

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-009/16 z dnia 26.08.2016 r.

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Załącznik 11 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu PO WER

Załącznik 12 – Katalog cen rynkowych opracowanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER

Załącznik 13 – Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-009/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: sieciowanie@efs.mrpips.gov.pl

Linki

efs.mrpips.gov.pl