2.9 Rozwój ekonomii społecznej (5)

2.9 Rozwój ekonomii społecznej (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.08.2017 do 31.08.2017 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społeczne..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.08.2017 do 31.08.2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.
Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, mającego na celu wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Projekt będzie realizowany tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 14.08.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.08.2017 r. (do godz. 23.59).
Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP) są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, mającego na celu wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.
Projekt będzie realizowany tylko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z punktami 7.3 i 7.4 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 1 260 400,00 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 260 400,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-002/17 z dn. 13.07.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-002/17.

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9a i Załącznik nr 9b do Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-002/17.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Rozdział VIII Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-002/17.

Pytania i odpowiedzi

Alicja Wróblewska, tel.: 22 461 63 54, e-mail: alicja.wroblewska@mrpips.gov.pl

Linki

Strona internetowa Instytucji Ogłaszającej Konkurs