2. Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport, Brandenburgia-Polska

2. Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport, Brandenburgia-Polska

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.05.2016 do 19.08.2016 Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu zwiększania mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędny..

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.05.2016 do 19.08.2016

Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu zwiększania mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1a, D-15230 Frankfurt n. Odrą (Niemcy)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB).

Po przekazaniu wniosku w wersji elektronicznej przez ILB, należy go wydrukować, podpisać i przekazać w terminie do 19.08.2016 r. na adres:

Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1a, D-15230 Frankfurt n. Odrą

Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki oraz instytucje im podległe,
  • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe,
  • podmioty publiczne powołane przez władze publiczne do realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

  • Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w transgranicznie oddziałującą infrastrukturę drogową (połączenia do granicy).
  • Koncepcje przygotowawcze do wyżej wymienionych działań.
  • Planowanie i uzgadnianie nowych przejść granicznych, w szczególności mostów.
  • Działania na rzecz wczesnej i intensywnej partycypacji obywateli wraz z organizacjami ochrony środowiska.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów i system oceny wniosków

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13,6 mln euro EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wszelkie wskazówki znajdują się w Podręczniku beneficjenta

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek składany jest w generatorze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie będzie dostępny w późniejszym terminie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa opisana została na str. 51-53 w Podręczniku beneficjenta

Pytania i odpowiedzi

Informacje udzielane są przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Programu zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim.

tel. +49 335 60676 9950

e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de

Przejdź na stronę ogłoszenia