2. Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport, program Brandenburgia – Polska

2. Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport, program Brandenburgia – Polska

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.09.2018 do 31.10.2018 Konkurs ogłasza Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 Bischofstraße 1a D-15230 Frankfurt n. Odrą Niemcy Obowiązującymi językami programu są język niemiecki i język polski. Ogłoszenia o..

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.09.2018 do 31.10.2018

Konkurs ogłasza Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Bischofstraße 1a
D-15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy

Obowiązującymi językami programu są język niemiecki i język polski.

Ogłoszenia o konkursie w obu językach są dostępne na stronie programu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

Wniosek jest składany w formie elektronicznej.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB). Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem tego systemu, należy wydrukować i podpisać oświadczenia (wskazane w ogłoszeniu o naborze) i przekazać je na adres Wspólnego Sekretariatu.

Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Bischofstraße 1a
D-15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki oraz instytucje im podległe
  • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe
  • podmioty publiczne powołane przez władze publiczne do realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej
  • publiczne przedsiębiorstwa transportowe i ich związki celowe, zrzeszenia transportowe/przewoźników
  • organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • koncepcje przygotowawcze dotyczące transgranicznych ofert mobilnościowych
  • wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących transgranicznych ofert mobilnościowych: wielojęzyczne systemy informacji o rozkładach jazdy; bilety łączone; rozszerzenie oferty multimodalnej w transgranicznej komunikacji autobusowej i kolejowej oraz oferty transportu wodnego; projekty pilotażowe dotyczące transgranicznej elektromobilności; alternatywne i innowacyjne transgraniczne systemy komunikacji publicznej; wspieranie transgranicznych działań i strategii mających na celu unikanie emisji zanieczyszczeń powodowanych działalnością transportową

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne w Podręczniku beneficjenta.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 456 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin znajduje się w ogłoszeniu o naborze.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny po zalogowaniu w systemie informatycznym Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie jest generowana przez system informatyczny Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) po zatwierdzeniu projektu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg znajduje się w Podręczniku beneficjenta.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 Bischofstraße 1a
D-15230 Frankfurt n. Odrą
Niemcy
tel. +49 335 60676 9950
faks: +49 335 606769959
e-mail: anna.wasylkow@mdjev.brandenburg.de izabela.glisic@mdjev.brandenburg.de
Informacje są udzielane przez pracowników Wspólnego Sekretariatu zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim.

Linki

Strona internetowa programu