2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (Polska-Białoruś-Ukraina)

2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (Polska-Białoruś-Ukraina)

AKTUALNY data naboru wniosków od 11.10.2016 do 31.12.2016 Od 11 października do 31 grudnia 2016 r. trwa pierwszy etap naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Koncepcje projektowe należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technic..

AKTUALNY data naboru wniosków od 11.10.2016 do 31.12.2016

Od 11 października do 31 grudnia 2016 r. trwa pierwszy etap naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Koncepcje projektowe należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39a

02-672 Warszawa

Sposób składania wniosków

Koncepcje projektowe należy przygotować w języku angielskim wyłącznie przy użyciu aplikacji, którą można pobrać ze strony Programu.

Po przygotowaniu koncepcji należy zapisać ją na nośnik danych oraz wydrukować wersję papierową. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną) należy dostarczyć do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2016 r.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów do WST:

 • w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego;
 • w przypadku dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem kuriera przesyłkę należy dostarczyć najpóźniej do 30 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu zamieszczona jest w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant, dostępnym na stronie Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytet 1. Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • Wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej, skupiające się na transporcie, systemach logistycznych i bezpieczeństwie transportu;
 • Wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego;
 • Wspólny rozwój i poprawa jakości istniejących połączeń komunikacyjnych;
 • Wspólne przygotowanie studiów wykonalności systemów transportowych;
 • Wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków;
 • Wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr;
 • Wspólne działania wspierające zrównoważony rozwój miast i regionów;
 • Rozwój i poprawa przyjaznych dla środowiska niskoemisyjnych systemów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu).

Priorytet 2. Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • Wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT;
 • Wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności związanych z tworzeniem sieci szerokopasmowych;
 • Wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych; Wspólne inicjatywy dotyczące rozwoju zasobów cyfrowych i udostępniania danych;
 • Wspólne inicjatywy dotyczące zapewnienia Inter-operacyjności infrastruktury ICT.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały ocenie:

 • administracyjnej i kwalifikowalności,
 • strategicznej i technicznej.

W trakcie oceny będą brane pod uwagę: powiązanie projektu z celami programu i celem tematycznym, udowodniony transgraniczny charakter działań, spełnienie co najmniej 3 kryteriów współpracy transgranicznej (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel). Szczegółowe kryteria oceny zostały opisane w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2,5 mln euro

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

ok. 28,32 mln euro EFRR i EIS

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze na stronie Programu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Aplikacja off-line

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie będzie dostępny na stronie programu w późniejszym terminie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.Procedura skargowa jest opisana w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant.

Pytania i odpowiedzi

 • Beneficjenci będą mogli uzyskać pisemną odpowiedź na wątpliwości związane z wymogami tego naboru wniosków pisząc na adres e-mail pbu@pbu2020.eu. Eksperci Programu będą udzielać odpowiedzi przynajmniej raz w tygodniu.
 • Wspólny Sekretariat Techniczny będzie również umożliwiał konsultacje indywidualne z aplikantami na temat partnerstwa oraz pomysłu na projekt.

Linki

www.pbu2020.eu