2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Republika Czeska-Polska

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Republika Czeska-Polska

AKTUALNY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 30.06.2018 22 czerwca 2017 roku ogłoszono nabór w drugiej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”. W programie..

AKTUALNY data naboru wniosków od 22.06.2017 do 30.06.2018

22 czerwca 2017 roku ogłoszono nabór w drugiej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

W programie obowiązuje dwustopniowa procedura naboru – Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia propozycji projektowej, a następnie pełnego wniosku o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

28 lutego 2019 roku

Miejsce składania wniosków

Formularze propozycji projektowych oraz wnioski składane on-line:

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w dwóch językach: polskim oraz czeskim i dostarczyć w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być m.in.:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na rekonstrukcje, rewitalizację i inne działania służące zachowaniu oraz odnowie atrakcji przyrodniczych i kulturowych, a także większemu włączeniu atrakcji kulturowych i przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego.

O dofinansowanie mogą się również ubiegać projekty dotyczące wspólnych działań informacyjnych, marketingowych i promocyjnych w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały opisane w:

  • załącznikach nr 21, 22, 23 do Podręcznika Wnioskodawcy;
  • Metodyce kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych.

Dokumenty te znajdują się na stronie internetowej programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowite wydatki przeznaczone na dany element infrastruktury nie mogą przekroczyć wartości 5 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 633 152 EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie opisane są w Podręczniku Wnioskodawcy oraz Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór propozycji projektowej stanowi załącznik 6a, a wniosku o dofinansowanie 8 Podręcznika Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 2 do Podręcznika Beneficjenta.

%MCEPASTEBIN%

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura odwoławcza i skargowa jest opisana w Podręczniku Wnioskodawcy, rozdział 2 oraz Metodyce Kontroli i Oceny Wniosków Standardowych oraz Pełnych Projektów Flagowych, rozdział 10.

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, Podręcznik Beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu.