2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.04.2018 do 16.07.2018 16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym ŚRODOWISKO. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konku..

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.04.2018 do 16.07.2018

16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym ŚRODOWISKO.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Rosja 2014-2020

ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Polska-Rosja wypełniane są w języku angielskim i składane w postaci elektronicznej (aplikacja on-line) w generatorze wniosków.

Wniosek elektroniczny, wraz ze wszystkimi załącznikami, musi zostać złożony w terminie do końca dnia 16 lipca 2018 roku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać m.in.:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Zasady kwalifikowalności beneficjentów zawarte są w Podręczniku Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać tylko inicjatywy o charakterze transgranicznym – realizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Rosji. Przykładowe przedsięwzięcia:

 • wspólne projekty dotyczące ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych takich jak parki, zasoby wody itp.;
 • transgraniczna współpraca na rzecz ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych gatunków;
 • rozwój infrastruktury do uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia (w tym zanieczyszczenie powietrza) na transgranicznym obszarze, np. budowa/modernizacja urządzeń wodociągowych i uzdatniania wody, tworzenie/modernizacja systemów zbiórki odpadów i recyklingu, przechowywanie odpadów ekologicznych itp.;
 • wspólne projekty dotyczące gospodarki zasobami wodnymi w związku ze zmianami klimatu (powodzie, susze, niedobory wody);
 • wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i korzystania z zasobów świeżej wody;
 • wspólne monitorowanie warunków środowiskowych (powietrze, woda) na rzecz lepszej ochrony środowiska;
 • rewitalizacja zanieczyszczonych terenów oraz obszarów stanowiących zagrożenie dla środowiska, w tym obszarów zdegradowanych;
 • wspólne projekty na rzecz wspierania energooszczędności i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wodnej, wiatrowej, biomasy) na poziomie lokalnym/regionalnym;
 • wspólne szkolenia, spotkania i wymiana wiedzy, projekty w zakresie usług publicznych związane ze wspólnymi wyzwaniami w zakresie zmian klimatu (pożaru lasów, powodzie, susze, obfite opady śniegu, silne wiatry);
 • wspólne działania na rzecz ochrony obszarów przybrzeżnych, w tym skuteczne gospodarowanie Morzem Bałtyckim i jego zasobami;
 • wspólne opracowanie strategii i współpraca pomiędzy lokalnymi i regionalnymi władzami w temacie zarządzania zasobami naturalnymi (takimi jak parki, zasoby wodne itp.);
 • wspólne szkolenia, spotkania i wymiana najlepszych praktyk pomiędzy lokalnymi i regionalnymi władzami w temacie ochrony środowiska;
 • wspólne działania mające na celu zapobieganie i łagodzenie skutków zmian klimatu w rolnictwie, rybołówstwie i sektorach leśnictwa;
 • wspieranie wspólnych działań podejmowanych w odpowiedzi na zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowane zmianami klimatu i zanieczyszczeniem (sytuacje awaryjne, choroby związane z klimatem bądź zagrożenia zdrowotne);
 • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wspólnych strategii, systemów zarządzania kryzysowego, systemów monitoringu i ostrzegania dla transgranicznego obszaru w związku z wyzwaniami dotyczącymi klimatu i adaptacją do zmian klimatycznych;
 • przygotowanie analiz, badań środowiskowych, strategii, które pomagają radzić sobie z transgranicznymi wyzwaniami dotyczącymi poprawy stanu wody, jak również projektów dotyczących rozwoju infrastruktury związanej z ochroną środowiska.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski będą podlegały następującej ocenie:

 • ocena administracyjna i kwalifikowalności
 • ocena jakościowa

W trakcie oceny brane będzie pod uwagę w szczególności:

 • powiązanie projektu z celami programu i celem tematycznym,
 • udowodniony transgraniczny charakter działań: spełnienie co najmniej 3 kryteriów współpracy transgranicznej (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel).

Szczegółowe kryteria oceny zostały opisane w Podręczniku Programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa to 2,5 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17,3 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie zostały opublikowane na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest opublikowany na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest opublikowany na stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Beneficjent wiodący jest uprawniony do złożenia odwołania. Odwołanie może być złożone po zakończeniu każdego etapu procesu oceny.

Podstawę do złożenia odwołania może stanowić naruszenie:

 • podstaw prawnych Programu lub właściwych przepisów prawa UE, polskiego lub rosyjskiego;
 • zasad naboru wniosków lub procedur regulujących proces oceny.

Odwołania należy składać do Instytucji Zarządzającej (IZ) za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownego pisma z WST drogą mailową lub faksem.

Odwołanie powinno być:

 • sporządzone w języku angielskim,
 • skierowane do IZ za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej WST, a następnie również pocztą tradycyjną na adres WST,
 • podpisane przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta wiodącego,
 • sformułowane w sposób jasno i wyraźnie wskazujący na charakter naruszeń podstaw prawnych programu, przepisów prawa lub zasad naboru wniosków.

Instytucja Zarządzająca udziela odpowiedzi na odwołanie w terminie 45 dni kalendarzowych od jego otrzymania. Odpowiedź IZ na odwołanie stanowi ostateczną decyzję ws. wniosku.

Linki

Strona programu