2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu / 2.2 Większy stopień wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku (1)

2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu / 2.2 Większy stopień wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.10.2018 do 18.12.2018 Konkurs ogłasza Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, al. Grunwaldzka 186 (Garnizon), 80-266 Gdańsk, Polska. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu Kwiecień/maj 2019 Miejsce s..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.10.2018 do 18.12.2018

Konkurs ogłasza Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, al. Grunwaldzka 186 (Garnizon), 80-266 Gdańsk, Polska.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień/maj 2019

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020
al. Grunwaldzka 186 (Garnizon)
80-266 Gdańsk
Polska

Sposób składania wniosków

Elektronicznie – na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o naborze.

Szczegółowe informacje na ten temat podane są w ogłoszeniu o naborze oraz rozdziale V pkt 3 Podręcznika Programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jako partnerzy wiodący:

 • administracja publiczna: rządowa, jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty prawa publicznego w rozumieniu dyrektywy 24/2014
 • stowarzyszenia władz lokalnych lub regionalnych
 • stowarzyszenia podmiotów prawa publicznego
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Dodatkowo jako partnerzy „zwykli” (nie-wiodący) mogą być:

 • stowarzyszenia MŚP i klastry
 • izby handlowe, związki zawodowe i NGOs
 • inne podmioty prawa publicznego lub prywatnego działające w celu spełniania potrzeb o charakterze ogólnym, niemające charakteru przemysłowego lub komercyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające rozwój zielonych technologii.

Przykładowe działania w projekcie:

 • opracowanie, zademonstrowanie i wdrożenie inwestycji obejmujących technologie zielone na niewielką skalę (projekty pilotażowe) w zakresie np.: gospodarki odpadami (np. ponowne wykorzystanie, recykling, odzysk itp.), gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz magazynowania energii odnawialnej;
 • usprawnienie i koordynacja sieci zrównoważonej energii (np. opracowanie i reorganizacja inteligentnych sieci elektrycznych, wirtualne elektrownie, dostawy ciepła, zintegrowane magazynowanie);
 • transgraniczne badania, strategie i plany działania dotyczące łagodzenia uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza na obszarze Południowego Bałtyku;
 • opracowanie i przetestowanie transgranicznych norm w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza przez podmioty publiczne we współpracy z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, firmami oraz spółdzielniami rolniczymi i wspólnotami mieszkańców;
 • opracowanie i przetestowanie innowacyjnych, transgranicznych rozwiązań ukierunkowanych na zmniejszenie wypływów substancji biogennych z niewielkich i rozproszonych źródeł na obszarze zlewni;
 • opracowanie strategii i modeli zielonej polityki, w tym modeli współpracy z dostawcami energii w zakresie kompleksowych rozwiązań energetycznych;
 • budowanie zdolności, transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w dziedzinie innowacyjnych technologii zielonych, w celu zwiększenia wysiłków różnych podmiotów na rzecz ochrony środowiska wodnego i powietrza, planowania alternatywnego i promowania efektywnego gospodarowania zasobami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa rozdział V pkt 4 Podręcznika Programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania jest określany osobno dla każdego partnera w projekcie i zależny jest od kraju pochodzenia partnera:

 • dla partnerów z Niemiec, Polski i Litwy – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla partnerów z Danii, Szwecji i państw trzecich – maksymalnie 75% wydatków kwalifikowalnych.

Brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Rekomendowana wartość projektu to co najmniej 50.000 euro i maksymalnie 2 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

ok. 9 mln EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady dotyczące naboru są dostępne są w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym przez Wspólny Sekretariat Programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym przez Wspólny Sekretariat Programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie programu Południowy Bałtyk.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa jest określona w rozdziale V pkt 5 Podręcznika Programu.

Wzór formularza skargowego jest określony w pakiecie dokumentów publikowanych przez Wspólny Sekretariat w ramach ogłoszenia o naborze.

Linki

Ogłoszenie o naborze