3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (11)

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (11)

AKTUALNY data naboru wniosków od 26.03.2018 do 13.04.2018 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie w..

AKTUALNY data naboru wniosków od 26.03.2018 do 13.04.2018

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli” dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 60 do maksymalnie 120 dni. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów w Osi III PO WER IOK podejmie wszelkie możliwe działania dla ogłoszenia wyników konkursu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Przyjmowanie wniosków trwa od 26 kwietnia 2018 r. (godz. 8:15) do 13 czerwca 2018 r. (do godz. 14:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt przewiduje opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską. Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o modele wypracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli (nr projektu POWR.03.01.00-00-P008/16)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów sa dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: nauczyciele@ncbr.gov.pl

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-pkn18/