3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF

3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.05.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 31.05.2017

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,
 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie są wyłącznie gminy MOF, w tym miasta na prawach powiatu, oraz ich związki i stowarzyszenia, jak również jednostki im podległe, mające siedzibę na obszarze MOF. Dopuszczalne jest również tworzenie partnerstw z mającymi siedzibę na terenie MOF podmiotami wskazanymi w katalogu uprawnionych beneficjentów dla Działania 3.1 RPO WP 2014-2020, tj.

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą,w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,

przy czym gminy MOF powinny pełnić funkcję Lidera projektu.

Konkurs dedykowany jest dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wyłącznie podmioty wskazane powyżej mające siedzibę na obszarze MOF.

MOF Krosno: Miasto Krosno, Gminy: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;

MOF Przemyśl: Miasto Przemyśl, Gminy: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica;

MOF Tarnobrzeg: Miasto Tarnobrzeg, Gminy: Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Grębów;

MOF Mielec: Miasto Mielec, Gminy: Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy;

MOF Stalowa Wola: Miasto Stalowa Wola, Gminy: Pysznica, Zaleszany, Nisko;

MOF Sanok-Lesko: Miasto Sanok, Gminy: Sanok, Lesko, Zagórz; MOF Dębica-Ropczyce: Miasto Dębica, Gminy: Dębica, Ropczyce, Żyraków;

MOF Jarosław-Przeworsk: Miasto Jarosław, Miasto Przeworsk, Gminy: Pawłosiów, Przeworsk.

UWAGA:

 • Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie.
 • Zasady ubiegania się o środki w ramach konkursu dla podmiotów z terenów MOF znajdują się w załączniku nr 6 do SZOOP Założenia do konkursów dedykowanych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, osi priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR.
 • Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
  -energia wodna (do 5 MWe),
  -energia wiatru (do 5 MWe),
  -energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
  -energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii -elektrycznej),
  -energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
  -energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
 3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty strategiczne dla MOF, tj. projekty o charakterze istotnym dla rozwoju społeczno-gospodarczego MOF, wynikające z zapisów właściwej dla danego MOF Strategii.

Konkurs nie dotyczy „projektów parasolowych”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 511 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 8 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 191 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 32 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43
 • Pani Beata Glac, tel. 17 773 60 43
 • Pan Kazimierz Mielniczek, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 747 66 51
 • Pan Łukasz Nowak, tel. 17 747 65 44

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
 • Pan Kamil Hulinka, 17 747 69 29

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny (LSI RPO WP 2014-2020)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020