3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (1)

3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 29.12.2016 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza II nabór wniosków o dof..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 29.12.2016

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA – Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Poddziałania: 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

elektronicznej oraz papierowej.

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa [podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym].

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
 2. Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
 3. Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
 4. Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

44.000.000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 1. Etapy konkursu (EFRR)
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (EFRR)
 8. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020
 10. Warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu publicznego

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni złożyć pisemny protest za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 44 61 406
 • Bezpośrednio w siedzibie:
  • Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro) ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.aglomeracja-opolska.pl

https://pw.opolskie.pl