3.1 Tereny inwestycyjne

3.1 Tereny inwestycyjne

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 16.01.2017 Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 tereny inwestycyjne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 (kon..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2016 do 16.01.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 tereny inwestycyjne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 (konkurs skierowany do gmin).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do kwietnia 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie gminy za wyjątkiem:

  • miast na prawach powiatu, które mogą zostać objęte instrumentem terytorialnym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT),
  • gmin położonych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych[1] m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania[2] (tereny typu „greenfiled”[3] oraz „brownfield”[4]) obejmujące w szczególności:

1. Prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.

2. Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

– Budowa / modernizacja[5] sieci zaopatrzenia w wodę,

– Budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,

– Budowa / modernizacja sieci gazowej,

– Budowa / modernizacja sieci energetycznej,

– Budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,

– Budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej.

3. Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego[6] terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu.

4. Budowa, modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze.

5. Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

[1] Teren inwestycyjny – teren przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową, tereny sportu oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Teren, którego dotyczy projekt musi być przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub innym równoważnym dokumencie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199) pod inwestycje, z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych i inwestycji w sport.

[2] Organizacja terenów inwestycyjnych oraz ich kompleksowe zagospodarowanie – ogół czynności, których celem jest doprowadzenie przeznaczonego obszaru pod cele inwestycyjne do stanu umożliwiającego ulokowanie się tam przedsiębiorstw. Za organizację terenów inwestycyjnych oraz ich kompleksowe zagospodarowanie należy uznać działania na obszarze, na którym nie istnieją żadne elementy infrastruktury technicznej niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej, jak również działania polegające na dozbrojeniu danego terenu.

[3] Teren typu "greenfield" – teren nieużywany dotychczas przez przemysł lub usługi, posiadający, co najwyżej, podstawową infrastrukturę. W ramach RPO WL zagospodarowaniem takiego terenu będzie uzbrojenie takiego obszaru w podstawową infrastrukturę lub modernizacja infrastruktury już istniejącej, np. drogi wewnętrzne, kanalizacja, sieć teleinformatyczna. Dodatkowo możliwe jest też zagospodarowanie otoczenia.

[4] Teren typu "brownfield" – teren zabudowany, na którym znajdują się już, często zdegradowane, budynki i infrastruktura poprzemysłowa. W RPO WL dofinansowaniem może być objęte zagospodarowanie terenów "brownfield" związane z budową brakujących elementów infrastruktury (ew. modernizację istniejących), a także modernizacją i adaptacją budynków na cele planowanej działalności gospodarczej.

[5] Modernizacja – na potrzeby działania 3.1 poprzez modernizację rozumie się trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.

[6] Wewnętrzny układ komunikacyjny – zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015 poz. 460) to tzw. drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Do dróg wewnętrznych zalicza się np. drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Przedmiotowe drogi muszą być zlokalizowane w granicach terenu inwestycyjnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 381 760,99 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansownie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.1 Tereny inwestycyjne informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 750 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelkskiego 2014-2020

Ogłoszenie o konkursie