3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych / 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych / 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.08.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-0001/17w ramach Poddziałania 3.1...

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.08.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-0001/17w ramach Poddziałania 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do 31.08.2017 r. do godziny 15.30.

Link do strony systemu LSI 2014+

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 30.05.2017 r.

Sposób składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 3461-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 3461-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jst i ich związki,
 2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,
 3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 4. przedsiębiorcy,
 5. spółdzielnie mieszkaniowe,
 6. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 7. szkoły wyższe,
 8. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 9. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 10. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 11. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe,
 2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth,
 3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth,
 4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe,
 5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2 MWth,
 6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu – do 1 MWe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Wyboru Projektów (PDF 390 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż: – dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu); – dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; – dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi: 90 000 000,00 PLN i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2017 rok. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 608 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 551 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 299 KB)

Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (PDF 245 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu (PDF 608 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres monika.hancyk@umww.pl oraz natalia.kaczmarek@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6197, 61 626 6147 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020