3.2 Drogi / 3.2.1 Drogi wojewódzkie (1)

3.2 Drogi / 3.2.1 Drogi wojewódzkie (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 29.06.2016 do 30.09.2016 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/16 dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Rozbudowa dr..

AKTUALNY data naboru wniosków od 29.06.2016 do 30.09.2016

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/16 dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk Odcinek Bełchatów – Łękawa” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Traugutta 21/23

90-113 Łódź

(pokój 1409 – XIV piętro)

Sposób składania wniosków

Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i wraz załącznikami złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) w siedzibie IZ RPO WŁ wskazanej powyżej. Do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym CD/DVD) formularza wniosku oraz tabel finansowych zamieszczonych w rozdziałach „Analiza finansowa” i „Analiza ekonomiczna” w Studium wykonalności (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie są dostępne w § 5 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako jego wnioskodawca w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt 10 dla działania III.2 Drogi, poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie w SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt 9 dla działania III.2 Drogi, poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie w SZOOP na lata 2014-2020.

Nabór projektu nie dotyczy projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 338 014,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin dostępny na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl

Linki

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1011-wezwanie-do-zlozenia-wniosku-w-trybie-pozakonkursowym-nabor-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020-dla-poddzialania-iii-2-1-drogi-wojewodzkie