3.2 E-zdrowie (1)

3.2 E-zdrowie (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.06.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie Konkurs numer RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wa..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 28.06.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie

Konkurs numer RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy
Poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów ukierunkowane na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia:

1) Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medyczne;

2) Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

3) Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Preferencjami objęte zostaną projekty:

  • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
  • realizowane w partnerstwie,
  • polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 – transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 476 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 388 921,22 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 476 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 315 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 929 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 476 KB)

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Godziny pracy punktu
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Godziny pracy punktu
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Godziny pracy punktu
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

lub

Michał Borowski m.borowski@warmia.mazury.pl
Marzena Dela m.dela@warmia.mazury.pl
Emilia Janicka e.janicka@warmia.mazury.pl
Andrzej Hurło a.hurlo@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 521 93 85
89 521 96 52
89 521 96 23

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Link do strony z pełną dokumentacją naborową