3.2 Efektywność energetyczna (opolskie) / 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

3.2 Efektywność energetyczna (opolskie) / 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.12.2016 do 19.12.2016 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza I nabór wniosków o dofi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.12.2016 do 19.12.2016

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA – Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania: 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/1.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl); oraz
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa [podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego)],
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej: III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

 • Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności publicznej[2]wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:

a) ocieplenie obiektu,

b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 • Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

– W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – 85%. – W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100 %. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 2020 (Dz. U.2015 poz. 1363)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie 18 800 000,00 PLN (osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych). Podział na obszary: 1. Obszar gminy Miasto Opole – 6 800 000,00 PLN (sześć milionów osiemset tysięcy złotych); Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na jeden projekt realizowany na obszarze gminy Miasto Opole. 2. Obszar pozostałych Gmin Aglomeracji Opolskiej (z wyłączeniem obszaru Miasta Opola) – 12 000 000,00 PLN (dwanaście milionów złotych). Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć 1 200 000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych) na jeden projekt realizowany poza obszarem gminy Miasto Opole (na obszarze pozostałych gmin Aglomeracji Opolskiej).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 1. Etapy konkursu (EFRR).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 8. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E – maila: info@ao.opole.pl

Faksu: +48 77 44 59 612

Telefonu: +48 77 44 61 406

Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl

http://aglomeracja-opolska.pl