3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO (1)

3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym / 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 09.05.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 09.05.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dniem 20.03.2017 ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,

ul. Częstochowska 25, lok. 31,
62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.04.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 9.05.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:­

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO, związanej m.in. z:

a. ociepleniem obiektu,

b. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,

d. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,

e. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),

f. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),

g. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria Wyboru Projektów 3.2.4. (PDF 226 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż: – dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020, • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych, • minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 000 000 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 3.2.4 (PDF 847 KB)

Załączniki do konkursu 4.3.2 (ZIP 20 MB)

Załączniki do Regulaminu:

1. Kryteria Wyboru Projektów w ramach Poddziałania 3.2.4

2. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;.

3. Wzór wniosku o dofinansowanie;.

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa)

5. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa)

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

7. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

8. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9.

Pozostałe dokumenty:

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3.2.4.

10. Załącznik 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko.

12. Załącznik 8 do wniosku-Zaświadczenie Natura 2000.

13. Instrukcja wypełniania Załącznika 8 do wniosku NATURA 2000.

14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu.

15. SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020.

16. Załącznik nr 9 do wniosku Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

17. Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

18. Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu.

19. Załącznik nr 17 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.

20. Załącznik nr 24 do wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie.

21. Załącznik nr 25 Zobowiązanie do przeprowadzenia audytu ex-post.

22. Załącznik nr 27 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.

23. Załącznik nr 28 do wniosku – Oświadczenia Partnera Uczestnika.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.4 (PDF 550 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 687 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Punkt G regulaminu konkursu

Procedura odwoławcza (PDF 187 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze Strony Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT): pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, pod adresem: agnieszak.krok@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 39, 61 626 63 16 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Ogłoszenia o naborze – http://www.sako-info.pl