3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 29.09.2017 Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 29.09.2017

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty/marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Siedziba Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

Sposób składania wniosków

1 egzemplarz wersji papierowej i elektronicznej

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zarządy portów morskich (forma prawna – kod 116, kod 117)

  1. Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)
  2. Podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)
  3. Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizowane będą projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) jak również z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.

Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.

Dofinansowanie UE mogą uzyskać następujące typy projektów:

  1. budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice)/drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową* wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/przebudową urządzeń obcych;
  2. zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych;
  3. zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
  4. zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy).

Dopuszcza się możliwość realizacji projektów integrujących w sobie ww. typy projektów.

* Istnieje możliwość zgłaszania projektów dotyczących wyłącznie infrastruktury dostępowej. Jednak podpisanie umów o dofinansowanie dla tych projektów, które pozytywnie przejdą ocenę, będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zmianę odpowiednich postanowień w POIiŚ w ramach procedury zmiany POIiŚ 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 3.2 grupa C Transport intermodalny

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 000 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z § 6 Regulaminu konkursu dla działania 3.2

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: intermodal@cupt.gov.pl

Linki

http://www.cupt.gov.pl/?id=2299