3.2 Studia doktoranckie (1)

3.2 Studia doktoranckie (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.09.2017 do 20.10.2017 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcen..

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.09.2017 do 20.10.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 70 do maksymalnie 130 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie są składane w konkursie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Zgodnie z zapisami Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oznacza to, że wraz z przesłaniem wniosku w systemie nie jest wymagane jego uprzednie podpisanie kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Nie jest również wymagane przesyłanie do IOK podpisanej wersji papierowej wniosku.

Do IOK należy przesłać wyłącznie wniosek wypełniony w SOWA. Złożenie wniosku w SOWA oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w sekcji VIII wniosku (Oświadczenie) zarówno ze strony wnioskodawcy jak i partnerów (jeśli dotyczy).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna albo jednostka naukowa posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

IP definiuje pojęcie jednostek naukowych zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 34 w związku z art. 195 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:

  • interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2017 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na konkurs wynosi 155 000 000,00 PLN

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 155 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 350 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest dostępny na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: doktoranckie@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER