3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (1)

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (1)

Zakończony 29.01.2016 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje ..

Zakończony 29.01.2016

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są poprzez elektroniczny generator wniosków oraz w formie papierowej na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy formularz dostępny poprzez generator wniosków (generator wniosków będzie dostępny od 7 grudnia 2015 r.).

Wniosek przygotowuje się na podstawie Instrukcji wypełniania wniosku, stanowiącej załącznik nr. 3 do Regulaminu Konkursu (Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 788 KB)).

Wniosek składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego zarówno w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków jak i w wersji papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (PDF 154 KB)

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne są pod linkiem: Kryteria wyboru projektu (PDF 511 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W ramach konkursu na dofinansowanie projektów przeznaczono 303 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 (PDF 604 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 (PDF 660 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest można wnieść na zasadach określonych w rozdziale 15 Procedura odwoławcza, art. 53- 67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Protest wnoszony jest poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego do Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Gospodarki).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (link do strony).

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Linki

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (PDF 432 KB)