3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP (1)

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2018 do 06.11.2018 Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.09.2018 do 06.11.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 września 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 6 listopada 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%.

Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 352 332,49 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 716 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 410 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników wraz z Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,2 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 278 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,0 MB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 410 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 575 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 934 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 468 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,2 KB)

Załącznik nr 9 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 218 KB)

Załącznik nr 10 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 323 KB)

Załącznik nr 11 Metodologia na potrzeby uproszczonych rozliczeń wydatków związanych z podróżami służbowymi odbywanymi w związku z uczestnictwem w imprezach targowo-wystawienniczych (.pdf, 548 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników wraz z Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 575 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) – Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1) Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 616 03 91, (32) 616 03 92, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

2) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

3) Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

4) Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego