3.3 e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

3.3 e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

Zakończony 17.02.2016 W dniu 6 czerwca 2016 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyła ocenę projektu pozakonkursowego w ramach działania 3.3 POPC „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. Oceniony wniose..

Zakończony 17.02.2016

W dniu 6 czerwca 2016 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyła ocenę projektu pozakonkursowego w ramach działania 3.3 POPC „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. Oceniony wniosek o dofinansowanie spełnił kryteria merytoryczne oceny projektu i decyzją Komisji Oceny Projektów został rekomendowany do dofinansowania.

Wyniki naboru 6.06.2016

Numer projektu: POPC.03.03.00-00-0001/16

Tytuł Projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”

Wnioskodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kwota dofinansowania: 106 000 000 zł

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2016-06-06

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Działania 3.3 POPC służy formularz przekazany wraz z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej (1 wersja papierowa, stanowiąca oryginał oraz tożsame z nią 3 egzemplarze na nośnikach elektronicznych) osobiście, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu składanego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 3.3 może być Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Planowane działania w ramach projektu e-Pionier będą miały na celu:

– podniesienie kompetencji zdolnych programistów/zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów, a także umiejętności w zakresie zarządzania projektem i rozumienia procesów produkcyjnych, logistycznych i organizacyjnych, przedsiębiorczości, prowadzenia prac B+R, a także umiejętności interpersonalnych.

– wsparcie idei innowacyjnego sektora publicznego poprzez poszukiwanie wśród zdolnych programistów/zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów, rozwiązań konkretnych problemów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych,

– wspieranie w sposób pośredni grup wykluczonych z procesu cyfryzacji,

– podniesienie świadomości społecznej nt. roli zaawansowanych kompetencji cyfrowych w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych,

– wspieranie wymiany doświadczeń.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełniać wszystkie kryteria formalne, wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz podczas oceny merytorycznej punktowanej spełniać kryteria, dla których wyznaczono minimalny limit punktów koniecznych do zdobycia oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków stanowiący nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,62%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

106 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 901 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie w przygotowaniu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie naboru.