3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (3)

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.01.2019 do 29.03.2019 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i se..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.01.2019 do 29.03.2019

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”:Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF.
Typ 3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Nabór w trybie konkursowym – dla wnioskodawców realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF wchodzą: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie.

Konkurs ogłasza Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

Zadania związane z naborem realizuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019r. IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,

na adres: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Schemat 3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (budowa oraz modernizacja).

Projekty muszą:

 1. dotyczyć inwestycji publicznej;
 2. polegać na budowie budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej/modernizacji budynku do standardu budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
 3. dotyczyć budynku użyteczności publicznej;
 4. mieć charakter demonstracyjny.

Projekt polegający na modernizacji energetycznej budynku opartej o system zarządzania energią może dotyczyć m.in.:

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i chłodzenia (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów), modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, uzupełniająco do powyższych prac – montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje) – tzw. komponent termomodernizacyjny. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii końcowej na cele ogrzewania na poziomie nie mniejszym niż 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny oraz zapewniające osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;
 • modernizacji systemów grzewczych zgodnie z audytem energetycznym (izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej) wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne), np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe). Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 (w przypadku zmiany paliwa – co najmniej o 30%)i innych zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wymiana kotła może zostać wsparta jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie niemożliwe;

UWAGA: Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła musi spełniać wszystkie warunki określone w kryterium „Wymiana źródła ciepła”;

 • modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;
 • instalacji OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub wytwarzania energii elektrycznej), jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru dopuszcza się mikroinstalacje[1], których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w modernizowanym budynku, na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek energii;
 • instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do bieżącego zapotrzebowania – tzw. komponent zarządzania energią;
 • element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych niezależnie od liczby budynków w projekcie) może stanowić wymiana oświetlenia oraz urządzeń i instalacji na potrzeby termomodernizowanego budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych (czujniki natężenia światła, czujniki ruchu, oprawy oświetleniowe zwiększające efektywność oświetlenia, wyłączniki czasowe itp.) oraz stosowanie energooszczędnych systemów zasilania. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku musi być udokumentowane stosownymi wyliczeniami przy czym należy zapewnić, że nowo instalowane urządzenia zużywają mniej energii od dotychczasowych co najmniej o 25% (wymiana urządzeń elektrycznych nie dotyczy nowo budowanych budynków);
 • komponent edukacyjny, czyli odpowiednie przeszkolenie osób użytkujących budynek z obsługi urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji co jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędności energii (np. z obsługi zaworów termostatycznych i/lub korzystania z wentylacji z odzyskiem ciepła), ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny. Należy również umieścić na okres trwałości projektu w widocznym miejscu w budynku informację o osiągniętym przez projekt efekcie ekologicznym (np. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2) oraz zagwarantować realizację funkcji demonstracyjnej poprzez np. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz prowadzenie rejestru takich zdarzeń (funkcja demonstracyjna).

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 95/18 z 26 listopada 2018 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (z ewentualnym uwzględnieniem dochodu);
 2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej (na podstawie GBER odpowiednio dla art. 37, 38 oraz 41) ale nie więcej niż 85%,
 3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%, ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła;
 4. w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%;
 5. w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 85%;

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 104 131 EUR
tj. 9 112 360,12 PLN *, kurs 4,3307**z dnia 30 października 2018 r.

*w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.
** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Minimalna całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 500 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl, oraz http://www.zitwrof.pl/.

Ogłoszenie o konkursie (DOCX 354 KB)

Regulamin konkursu (DOCX 165 KB)

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 do regulaminu – Wzór wniosku (DOCX 467 KB)

Załącznik nr 2 do regulaminu – Kryteria wyboru projektów (DOCX 400 KB)

Załącznik nr 3 do regulaminu – Wzór umowy (DOCX 444 KB)

Załącznik nr 4 do regulaminu – Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie (DOCX 71 KB)

Załącznik nr 5 do regulaminu – Lista sprawdzająca (DOCX 332 KB)

Załącznik nr 6 do regulaminu – Wykaz dokumentów do umowy o dofinansowanie (DOCX 347 KB)

Załącznik nr 7 do regulaminu – Ocena poziomów substancji w powietrzu (PDF 4 MB)

Załącznik nr 8 do regulaminu – Ocena zamożności Gminy (XLS 98 KB)

Strategia ZIT WrOF (PDF 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i załączniki zamieszczone są na stronie www.dip.dolnyslask.pl w zakładce dot. naboru oraz na stronie ZIT WrOF www.zitwrof.pl.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 467 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.dip.dolnyslask.pl.

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy. Informacja w tym zakresie oraz informacja o zakresie wprowadzonych zmian do wzoru umowy, będzie przekazywana Wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 444 KB)

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu:

Załącznik nr 3 Harmonogram płatności (XLSX 117 KB)

Załącznik nr 4 Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych (DOC 529 KB)

Oświadczenia Beneficjenta (DOC 394 KB)

Załącznik nr 5 – Obowiązki informacyjne Beneficjenta (DOC 16 MB)

Załącznik nr 6 – Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014 (DOC 16 MB)

Załącznik nr 7 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (DOCX 331 KB)

Załącznik nr 8 – Klasyfikacja budżetowa projektu (XLSX 68 KB)

Załącznik nr 9 – Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR (DOCX 94 KB)

Załącznik nr 10 – Zestawienie dokumentów dotyczących operacji w ramach projektu (DOC 351 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie dostępnym na stronach www.dip.dolnyslask.pl oraz www.zitwrof.pl.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

info.dip@umwd.pl

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

zit@um.wroc.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.dip.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Linki

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1153-3-3-1-c-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof.html