3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski (2)

3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 05.06.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ogra..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.05.2017 do 05.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. (konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek: od 8:00 do 16:00,wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, w: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra (Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku – parter) lub w: Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Dworcowa 13 66-400 Gorzów Wlkp. (Sekretariat)

UWAGA! Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym,przesyłką kurierską,osobiście. W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na: inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,inwestycje we wspólny bilet,inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride,budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT, stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi: 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną; 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód; zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 5 000 000,00 PLN,

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Poddziałanie 3.3.2 (PDF 326 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie Poddziałanie 3.3.2 (PDF 161 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie Poddziałanie 3.3.2 (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestuzgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wnioskuaplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiastod pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnychlub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczeniainformacji o wyniku oceny.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmieinformującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,- przesyłką kurierską,- osobiście.Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jegowniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, tj. Instytucja Zarządzająca RPO-L2020,2. oznaczenie Wnioskodawcy,3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza,wraz z uzasadnieniem,5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny,jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginałulub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowaniaWnioskodawcy.W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżejlub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienialub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymaniawezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o którychmowa powyżej, w zakresie pkt. 1-3 i 6.Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminuprzewidzianego na jego rozpatrzenie.Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brakpouczenia.

Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu.Informacja ta zawiera w szczególności:- treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu,wraz z uzasadnieniem,- w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargido sądu administracyjnego.Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczejWnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania).W przypadku nieuwzględnienia protestu Wnioskodawca może wnieść w tym zakresie skargę do sąduadministracyjnego. Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymaniainformacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniuprotestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiegosądu administracyjnego.Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutówuwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21) tel. 68 45 65 143, -180 e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl; s.patyk@rpo.lubuskie.pl, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: e-mail: info@rpo.lubuskie.pltelefoniczny: 68 45 65 119osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)

Linki

http://rpo.lubuskie.pl/