3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra (2)

3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach / 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 15.05.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 15.05.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

– poniedziałek: od 8:00 do 16:00,

– wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

-listem poleconym,

-przesyłką kurierską,

– osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:ü Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,ü Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:üTyp I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe w ramach następujących kategorii interwencji:ü 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),ü 90 – Ścieżki rowerowe i piesze. W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:ü inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,ü inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,ü inwestycje we wspólny bilet,inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride

ü budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT, stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),ü modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),ü uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:- uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),- uchwałą nr 62/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 17 marca 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)oraz- uchwałą nr 52/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry,Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowy i inne załączniki

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,- przesyłką kurierską,- osobiście.Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, tj. Instytucja Zarządzająca RPO-L2020,2. oznaczenie Wnioskodawcy,3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza,wraz z uzasadnieniem,5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt. 1-3 i 6. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie.Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia.Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu.Informacja ta zawiera w szczególności:- treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,- w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania). W przypadku nieuwzględnienia protestu Wnioskodawca może wnieść w tym zakresie skargę do sądu administracyjnego. Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Linki

Konkurs na stronie RPO Lubuskie 2020